Pěnový polystyren (zkráceně EPS), který se vyrábí od roku 1951 předpěňováním a následným vypěňováním kuliček polystyrenu s nadouvadlem typu pentan, je univerzální materiál s pestrou škálou možností využití. Kromě izolací ve stavebnictví je používán také jako surovina pro zhotovování modelů, kulis, různých forem pro odlévání kovů a pro celou řadu jiných výrobků. Mezi nimi zaujímají významné postavení obaly vyrobené z EPS. Jejich obliba u výrobců pramení z vynikajících vlastností EPS, jako jsou například: odolnost proti stlačení, vlhkosti a teplotním výkyvům, nízká hmotnost, velká tvarová přizpůsobivost a hygienická nezávadnost atd. Tyto vlastnosti umožňují zabalení, snadnou manipulaci, skladování a transport nejrůznějších průmyslových výrobků nebo potravin při zachování jejich perfektního stavu.

Udržitelnost a cirkulární ekonomika EPS

V roce 2015 přijala Evropská komise strategii pro cirkulární ekonomiku s cílem využívat odpadní produkty jako surovinu pro znovu užití a recyklaci. V lednu 2018 byla Evropskou komisí předložena “Strategie EU pro cirkulární ekonomiku plastů”. Cílem je omezit výskyt volně pohozených plastových výrobků a zajistit prostřednictvím eko-designu jejich snadnější recyklaci. Cílově se očekává do roku 2025 zvýšit proti roku 2018 množství recyklovaných plastů po skončení jejich životnosti na dvou a půl násobek, konkrétně ročně 10 miliónů tun.

Třídíme odpad

Pro stále více lidí je odpovědné nakládání s odpadem a třídění odpadu samozřejmostí. Snad nikdo se dnes už nepozastavuje nad tím, že třídíme odpad. V roce 1997 byla založena akciová společnost EKO-KOM zajišťující sběr plastových odpadů z obalů tak, aby byly shromážděny a vytříděny jako surovina pro další užití. V systému sběrných sítí (žluté kontejnery) je zapojeno 73% obyvatel. Česká republika recykluje pětinu domovních odpadů a 71% všech použitých obalů. Společnost vykazuje za rok 2018 dosaženou míru využití plastových odpadních obalů ve výši 67%.

Kam s ním?

Po vybalení například televize, ledničky nebo potravin stojíme před problémem, co udělat s použitým obalem z polystyrenu. Pokud nám není lhostejný stav naší přírody a nechceme hodnotnou surovinu nechat bez užitku uložit na skládku, nebo ji dát zlikvidovat jiným způsobem, můžeme využít systém separovaného sběru odpadních obalů. Jeho činnost se řídí podle zákona, který ukládá obcím a městům povinnost třídit a využívat komunální odpad, jehož součástí jsou také obaly z EPS. Stejně tak dovozci, distributoři a maloobchody, uvádějící na trh nebo do oběhu obaly případně balené výrobky, mají podle zákona povinnost obaly odebírat zpět a postarat se o jejich další využití.

EKO-KOM a. s. , autorizovaný Ministerstvem životního prostředí, shromažďuje údaje o produkci obalů od firem uvádějících obaly do oběhu a na základě těchto vykázaných údajů přijímá platby a obstarává jejich rozdělování mezi obce nebo jiné subjekty provozující systémy sběru, třídění a využití obalového odpadu.

Sběr odpadu

Polystyren (EPS) je zařazen mezi plasty. Výrobky z PS a EPS mají mezinárodně přidělen recyklační trojúhleník s číslicí 6. V praxi tedy můžeme menší obaly z EPS odložit do žlutých kontejnerů na odpad určených pro plasty, odkud jsou později v k tomu zvlášť určených provozech ručně dotříděny. Objemné obaly z polystyrenu, které se do běžných nádob na plastový odpad nevejdou, nebo větší množství menších obalů, jež by zbytečně vyčerpalo kapacitu nádoby na plast a znemožnilo jiným spoluobčanům odkládat vytříděný odpad, můžeme odevzdat ve sběrných dvorech (recyklačních dvorech). Podmínky pro ukládání odpadu se mohou v jednotlivých sběrných dvorech lišit, a proto je dobré se o nich informovat předem přímo na místě, na příslušném obecním nebo městském úřadě, případně u firmy zajišťující v dané lokalitě svoz odpadu. Jestliže zvolíme možnost vrátit obal od výrobku v obchodě, kde jsme ho zakoupili, je lepší se informovat o podmínkách zpětného odběru hned při nákupu.

Co se s odpady děje dál

Směs plastového odpadu je svážena do tzv. dotřiďovacích linek, v nichž je tříděna na jednotlivé druhy plastu podle možnosti jejich dalšího zpracování (recyklace). Dotříděné druhy plastů včetně zbylé směsi plastových odpadů se lisují do balíků a odváží ke zpracování na recyklační linky.

Při třídění odpadového EPS se postupuje podle stupně znečištění. Znečištění vyplývá z jeho prvotního určení. Například obalové materiály bývají polepeny různými papírovými nebo plastovými štítky, lepicími páskami apod.

Recykluje se i polystyren

Po roztřídění je pěnový polystyren rozdrcen a v závislosti na stupni znečištění dál využit. Neznečistěný materiál lze opět použít při výrobě nových obalů či izolací (s výjimkou izolačních desek EPS aplikovaných ve stavebnictví, včetně ETICS, vyrobených před rokem 2015, které lze využít pouze energeticky (přítomnost retardéru hoření HBCD).

Již dříve se při výrobě pěnového polystyrenu do čerstvé suroviny přidávaly odřezky z vlastní výroby v množství 10 – 15%. Použitím moderních technologií je možné podíl recyklátu ještě zvýšit, aniž by to mělo vliv na kvalitu výrobku. Tento recyklát jsou schopni na kvalitní výrobky zpracovat všichni výrobci pěnového polystyrenu ze Sdružení EPS ČR. Ani znečištěný odpad nezůstane bez využití. Vyrábí se z něj lehčený beton, izolační omítky, zásypy, využívá se pro vylehčení zahradního substrátu nebo při výrobě pálených cihel atd. Tímto způsobem je možno roztřídit a zpracovat většinu odpadního polystyrenu.

Sdružení EPS ČR podporuje další zefektivnění systému zpětného odběru a zpracování odpadního polystyrenu v ČR například vytvořením tohoto internetového portálu, kde je možné nalézt informace o možnostech a místech recyklace EPS. Na semináři v Kralupech n.V. “Pěnový polystyren a cirkulární ekonomika” se členové sdružení přihlásili k dobrovolnému závazku zrecyklovat ročně 35.000 m3 odřezků vznikajících při zateplování budov. K 30.9. se Sdružení EPS ČR přihlásilo k dobrovolnému závazku výrobců EPS a jeho zpracovatelů v rámci asociace EUMEPS s cílem do roku 2025 zvýšit podíl recyklovaného EPS na 50% ze současných 25%. V květnu 2019 se Sdružení EPS ČR stalo členem družstva PolyStyreneLoop pro výstavbu závodu na fyzikálně-chemickou recyklaci EPS odpadů s HBCD, která se realizuje v Nizozemí.

Pro stále více lidí je odpovědné nakládání s odpadem a třídění odpadu samozřejmostí. Snad nikdo se dnes už nepozastavuje nad tím, že třídíme komunální odpad. Tříděný odpad je často také vyhledávanou surovinou pro další zpracování.

Stejnou samozřejmostí je recyklace a využití odpadního pěnového polystyrenu i pro nás, členy Sdružení EPS ČR. Našimi členy jsou výrobci pěnového polystyrenu (zkráceně EPS), výrobci suroviny pro výrobu pěnového polystyrenu a další společnosti a odborníci z oblasti EPS, působící v České a Slovenské republice.

Protože nám také záleží na tom, jak vypadá naše životní prostředí, zabýváme se v poslední době nejen zpracováním našeho vlastního technologického EPS odpadu, ale také zpracováním EPS vytříděného z komunálního odpadu. Součástí filozofie Sdružení je chovat se zodpovědně ve vztahu k životnímu prostředí; vyžadujeme, aby se stejným způsobem chovali i naši členové.

Zdroje a zpracování EPS odpadu

Jaké jsou zdroje polystyrenového odpadu a jak lze tento odpad zpracovat?

1. Hlavní zdroje polystyrenových odpadů

  • obalový materiál – ledničky, pračky, televizory, počítače, mikrovlnné trouby,
    videa, radiomagnetofony, Hi-Fi věže atd.

  • EPS odpady z výroby panelů, přířezů atd.

  • EPS odpady ze stavební činnosti

  • EPS odpady z demolic staveb

2. Zpracování

Odpadový EPS musí projít těmito základními operacemi:

  • tříděním

  • drcením

  • lisováním na hmotnost 300 – 700 kg/m3

  • recyklací na standardní PS s možností využití i pro XPS

Třídění

Při třídění se postupuje podle stupně znečištění odpadového EPS. Znečištění vyplývá z jeho prvotního určení. Například obalové materiály bývají polepeny různými papírovými nebo plastovými štítky, lepicími páskami apod. U poIystyrenových desek použitých na stavbě nebo z demolic jde o znečištění tmelem, betonem, maltou, asfaltovanými pásy, sádrokartonem.

Drcení

Po roztřídění je pěnový polystyren rozdrcen a v závislosti na stupni znečištění dál použit.

Materiál, který není znečištěn cizími příměsemi, lze opět použít při výrobě izolací (s výjimkou izolací jako jsou desky EPS-F pro kontaktní zateplovací systémy ETICS, kde je použití cizího recyklátu vyloučeno) či obalů. Při výrobě pěnového polystyrenu bylo možno vždy do čerstvé suroviny přimíchávat i odřezky z výroby. Použitím moderních technologií je možné podll recyklátu zvýšit, aniž by to mělo vliv na kvalitu výrobku. Tento recyklát jsou schopni zpracovat na kvalitní výrobky všichni výrobci pěnového poIystyrenu ze Sdružení EPS CA.

Znečištěný materiál se dále nezpracovává na desky apod., ale po nadrcení jej lze použít při výrobě lehčených betonů, izolačních omítek, zásypů apod. tímto způsobem je možno roztřídit a zpracovat většinu odpadního polystyrenu.

V současné době provádí Sdružení EPS ČR akci, jejímž cílem je zjistit původce a zpracovatele odpadního pěnového polystyrenu a vytvořit určitý přehled o množství tohoto odpadu v České republice a o kapacitách a možnostech pro jeho zpracování. Naší snahou je pomoci vytvořit fungující systém zpětného sběru a zpracování EPS odpadu.