Mezinárodní svaz ochrany přírody /IUCN/ uvádí ve své letošní zprávě, že ve Středozemním moři končí v posledních letech každoročně 229 tis. tun plastového odpadu. Pokud se problém nebude řešit, zvýší se toto množství do roku 2040 na 500 tis. tun. Nejvyšší „přísun“ odpadních plastů vykazuje Egypt s 32,3 % podílem /zřejmě prostřednictvím řeky Nil/, následuje Turecko s 10,5 % podílem. Specifickou formou odpadních plastů jsou panenské nebo regranulované pelety, granuláty, vločky a prášky o velikosti do 5 mm. Tyto se u producentů balí do 25 kg polyetylenových pytlů a následně paletizují, nebo se plní do oktabinů /kartonové krabice/, big bagů, vyrobených z polypropylenových vláken, nebo do kovových kontejnerů anebo do autocisteren. Při všech těchto procesech, dále při přepravě k distributorům a zpracovatelům a v průběhu vlastního zpracování může docházet ke ztrátám polymerů, které se následně prostřednictvím řek dostanou do moří. Podle studie Eunomia z roku 2018 jsou pelety druhým nejčastějším zdrojem mikroplastů v mořích. A právě na minimalizaci těchto ztrát je zacílena iniciativa OCS. Do ní je zapojeno všech 52 členů asociace výrobců plastů Plastics Europe a další hráči od kompaunderů, přes distributory, přepravce až po výrobce konkrétních plastových výrobků, celkem 700 společností., včetně 5 přístavů.

Program je založen na šesti pilířích: – Zlepšení infrastruktury ve výrobních závodech z hlediska prevence ztrát. – Zavedení interních postupů k minimalizaci ztrát. – Školení ke zvýšení zodpovědnosti zaměstnanců. – Pravidelné audity. – Dodržování právních předpisů. – Zvyšování povědomí o zodpovědnost v celém dodavatelském řetězci. Dodržování závazků bude nově kontrolováno nezávislou certifikační společností od roku 2022. Byly zpracovány jednotné pokyny k vykazování ztrát. Z dotazníkové akce mezi zapojenými členy Plastics Europe vyplynulo: – 97 % analyzovalo zdroje potenciálních ztrát polymerů ve výrobě, ve skladech a při nakládce a přijalo opatření ke zlepšení. – 85 % hodnotí přijatá opatření jako účinná. – Všichni zaměstnanci absolvovali školení, avšak pouze u 61 % je plánováno periodické opakování. – 90 % členů plánuje zařadit systém OCS do svých certifikovaných systémů ISO 9001 a 14 001. – 88 % souhlasí s periodickými audity nezávislých společností.