Se zpožděním byla koncem října zveřejněna v pořadí již třetí zpráva asociace Plastics Europe o plnění programu „Operation Clean Sweep /OCS/. O této aktivitě jsem informoval na tomto webu dne 2.5.2019 v článku „Plastové pelety nepatří do moří“.

Zdroj Plastics Europe

Z různých odborných publikací vyplývá, že každoročně v mořích končí 8 –11 mil. tun plastů. Pokud lidstvo nebude konat, mělo by toto množství vzrůst do roku 2040 až na 29 mil. tun. V globálním řešení problému je zapojeno 400 subjektů, většinou z Ameriky a Evropy. Podle páté kontrolní zprávy z června 2020 o plnění závazků „The Declaration of Marine Litter“ je nutno více zapojit ostatní kontinenty a zvýšit efektivitu v Evropě a Americe.

Mezinárodní svaz ochrany přírody /IUCN/ uvádí ve své letošní zprávě, že ve Středozemním moři končí v posledních letech každoročně 229 tis. tun plastového odpadu. Pokud se problém nebude řešit, zvýší se toto množství do roku 2040 na 500 tis. tun. Nejvyšší „přísun“ odpadních plastů vykazuje Egypt s 32,3 % podílem /zřejmě prostřednictvím řeky Nil/, následuje Turecko s 10,5 % podílem.

Specifickou formou odpadních plastů jsou panenské nebo regranulované pelety, granuláty, vločky a prášky o velikosti do 5 mm. Tyto se u producentů balí do 25 kg polyetylenových pytlů a následně paletizují, nebo se plní do oktabinů /kartonové krabice/, big bagů, vyrobených z polypropylenových vláken, nebo do kovových kontejnerů anebo do autocisteren. Při všech těchto procesech, dále při přepravě k distributorům a zpracovatelům a v průběhu vlastního zpracování může docházet ke ztrátám polymerů, které se následně prostřednictvím řek dostanou do moří. Podle studie Eunomia z roku 2018 jsou pelety druhým nejčastějším zdrojem mikroplastů v mořích. A právě na minimalizaci těchto ztrát je zacílena iniciativa OCS.

Do ní je zapojeno všech 52 členů asociace výrobců plastů Plastics Europe a další hráči od kompaunderů, přes distributory, přepravce až po výrobce konkrétních plastových výrobků, celkem 700 společností., včetně 5 přístavů.

Program je založen na šesti pilířích:

 • Zlepšení infrastruktury ve výrobních závodech z hlediska prevence ztrát.
 • Zavedení interních postupů k minimalizaci ztrát.
 • Školení ke zvýšení zodpovědnosti zaměstnanců.
 • Pravidelné audity.
 • Dodržování právních předpisů.
 • Zvyšování povědomí o zodpovědnost v celém dodavatelském řetězci.

Dodržování závazků bude nově kontrolováno nezávislou certifikační společností od roku 2022. Byly zpracovány jednotné pokyny k vykazování ztrát.

Z dotazníkové akce mezi zapojenými členy Plastics Europe vyplynulo:

 • 97 % analyzovalo zdroje potenciálních ztrát polymerů ve výrobě, ve skladech a při nakládce a přijalo opatření ke zlepšení.
 • 85 % hodnotí přijatá opatření jako účinná.
 • Všichni zaměstnanci absolvovali školení, avšak pouze u 61 % je plánováno periodické opakování.
 • 90 % členů plánuje zařadit systém OCS do svých certifikovaných systémů ISO 9001 a 14 001.
 • 88 % souhlasí s periodickými audity nezávislých společností.

V další kontrolní zprávě v roce 2020 bude možno posoudit k jakým pokrokům v této oblasti došlo.

Ing. František Vörös