Často kladené dotazy

Oba izolanty existují vedle sebe na trhu již desítky let a našly si svoje uplatnění v mnoha oblastech. Co se týká zateplování, používá se pěnový polystyren více při aplikacích, kde je výhodou menší měrná hmotnost při vyšší pevnosti a nižší nasákavosti vody než je tomu u minerální vlny. Z toho vyplynuly především aplikace jako zateplení fasád, podlah a plochých střech, kde má pěnový polystyren větší podíl. Minerální vlna se používá především k izolaci šikmých střech, příček, provětrávaných fasád a tam, kde jsou zvýšené nároky na požární bezpečnost.

Pěnový polystyren je zdravotně neutrální, používá se i na obaly pro potraviny jako např. mražené ryby, ovoce apod. Během mnoha desítek let jeho používání (byl objeven v roce 1950) se neprokázaly žádné negativní účinky na lidské zdraví.

Při vnějším zateplení např. fasády je tomu právě naopak – zateplení výrazně sníží nebo odstraní kondenzaci vodní páry. Pokud se výjimečně objeví plísně a zvýší vlhkost není to způsobeno zateplením, ale tím, že se většinou současně mění i okna a několikanásobně se sníží přirozená výměna vzduchu. Pak je třeba upravit režim větrání.

Pojem “dýchání domu” je fyzikální nesmysl, protože v našich podmínkách dochází k výměně vzduchu stěnami domu jen asi ze 3 %.Bez ohledu na provedení konstrukce stěny dochází k potřebné výměně vzduchu jiným způsobem – větráním, netěstnostmi, digestořemi,ventilátory apod.

Pěnový polystyren má velmi nízkou měrnou hmotnost – asi 15 kg/m3 , což určuje i nízkou spotřebu energie na výrobu 1 m3. EPS se vyrábí tzv. napěňováním vstupní suroviny pomocí vodní páry.Malé tvrdé perličky suroviny o průměru kolem 1mm se pomocí páry napění na kuličky o průměru asi 4mm, čímž zvětší asi 50x svůj objem.
Součástí výroby pěnového polystyrenu nejsou žádné další přísady ani lepidla.Na hotové desky se EPS řeže pomocí teplého drátu.

Jedná se o jednu z typických pověr, pěnový polystyren nemůže za běžných podmínek samovolně zmizet.K této pověře došlo zřejmě v minulosti, kdy se mohlo stát, že byl EPS vystaven vysokým teplotám nad 80 oC nebo působení ředidel jako aceton, toluen apod.

Mnoho stavebníků, zejména pokud zateplují dům svépomocí má tendenci použít nejlevnější pěnový polystyren bez ohledu na původ a vlastnosti.Je třeba si ale uvědomit, že na fasádu lze použít pouze fasádní polystyren, který musí splňovat  určitá kritéria kvality – přesnost, tvarovou stálost,pevnost,tepelně izolační vlastnosti. Tyto parametry jsou zcela zásadní a jejich důležitost roste i s přibývající tloušťkou izolace , která je běžně kolem 12 cm a více.Nejlepší zárukou kvality je použití EPS od některého ze členů Sdružení EPS, protože jejich výrobky podléhají pravidelné interní kontrole kvality.

Pěnový polystyren šetří energii. Izolace z pěnového polystyrenu jsou používány téměř 50 let a plní v milionech bytů a domů na celém světě svou funkci izolace proti chladu, teplu a hluku. Polystyren má velký přínos v úsporách energie a v ochraně životního prostředí. Každá tepelná izolace budovy totiž snižuje emise škodlivých látek z komínů a spoří důležité suroviny.

Méně již je známé, že primární energie spotřebovaná při výrobě pěnového polystyrenu je prostřednictvím jeho použití pro tepelnou izolaci uspořena za velice krátké období – od dvou měsíců do jednoho roku. Jak je vidět, přispívají polystyrenové izolace téměř 50 let nemalou měrou k ochraně životního prostředí.

Ano, pěnový polystyren pomáhá vytvářet zdravou prostorovou pohodu bytu. Izolace z pěnového polystyrenu mají mnoho dobrých vlastností, které často nejsou všeobecně známé. Protože jsou biologicky neutrální, nepoškozují ani zdraví, ani životní prostředí.

Jako materiál pro zdravé bytové tepelné a protihlukové izolace pomáhá polystyren šetřit drahou energii pro vytápění a snižuje šíření hluku konstrukcí budovy. Správně použitý udržuje polystyren příznivou a zdravou pohodu bytu. Každý z nás se pak může cítit ve svých čtyřech stěnách příjemně. Izolace z polystyrenu nepřijímají také prakticky žádnou vlhkost. Je důležité vědět, že případné plesnivění není způsobeno tepelnou izolací, ale její absencí. Častou příčinou bývá nevhodné technické řešení konstrukcí, popřípadě nedostatečné větrání apod.

Pěnový polystyren je z hlediska recyklace bezproblémový materiál a je pro ni velmi vhodný. Nejčastější způsoby recyklace:

  • možnost zpětného zpracování do EPS výrobků

  • rozvinutý průmysl polystyrenbetonu

  • zahradní substráty (rostlinám se lépe daří v zemině s EPS)tepelně izolační zásypy

  • termická recyklace

Při uložení na skládce se z EPS neuvolňují žádné látky ve vodě rozpustné, které by mohly znečišťovat spodní vody. Granulovaný odpad z pěnového polystyrenu se proto používá v zemědělství i zahradnictví pro vylepšení těžkých půd a jako kypřící prostředek. To dokazuje, že polystyren může také v této formě přispívat našemu životnímu prostředí. Odpad vznikající přímo ve výrobě pěnového polystyrenu se z větší části znovu použije opět ve výrobním cyklu, dále se užívá jako přísada do betonu a izolačních omítek. Větší využití např. použitých obalů z pěnového polystyrenu není otázka technologická, ale otázka organizace sběru a shromaždování těchto materiálů.

Není to pravda. Pěnový polystyren není vypěňován pomocí freonů. Výroba pěnového polystyrenu probíhá v jednoduchých výrobních krocích, při kterých je výchozí surovina – tuhé polystyrenové perličky obsahující nadouvadlo – ohřátá vodní párou. Vlivem ohřevu dojde ke zplynění nadouvadla rozptýleného ve hmotě perlí. Polystyren tím zvětší svůj objem 20x až 50x a uvnitř perlí se vytvoří uzavřená buněčná struktura. Polystyren je pak v uzavřeném prostoru – formě – vypěněn do potřebného tvaru. Jako nadouvadlo je používán pentan – nízkovroucí uhlovodík s bodem varu okolo 37 °C, který nemá žádné účinky na ozónovou vrstvu – jako například freony.

Není proto správné dávat do souvislosti poškozování ozónové vrstvy naší planety freony – hnacími plyny různých sprejů – a pěnový polystyren. Ani při výrobě, ani při aplikacích pěnového polystyrenu nejsou freony používány, ani nejsou přítomny a nemohou proto unikat do okolí.

Pěnový polystyren je v ČR z hlediska obsahu zdravotně závadných látek velmi přísně sledován. Za prvé – není žádná souvislost mezi formaldehydem a pěnovým polystyrenem. Polystyren je látka, která neobsahuje formaldehyd! Za druhé – mizivě nízké stopy styrenu byly zjištěny u čerstvě vyrobeného polystyrenu. To se podařilo změřit po vyvinutí zvlášť přesných a citlivých analytických metod. Tyto mizivé koncentrace lze od nepaměti nalézt také v mnoha potravinách, například v jahodách, fazolích, pivu apod. A za třetí – ani v souvislosti s radioaktivitou není u pěnového polystyrenu žádný důvod k obavám. Ani alfa, beta a gama záření, ani výskyt radonu nebyly u polystyrenu zjištěny.

Ano, pěnový polystyren má široké uplatnění. Pěnový polystyren nacházíme v mnoha oblastech našeho každodenního života. Květináče z EPS jsou známy téměř 50 let. Vločkovitý granulát z polystyrenu je dnes samozřejmou součástí keramických nádob pro pěstování květin – slouží jako drenáž a zajišťuje zdravou výživu a rychlý vývoj rostlin. Také při zřizování tzv. zelených plochých střech, v zemědělství i v zahradnictví hraje pěnový polystyren důležitou roli. Velké uplatnění nachází jako výborný ochranný a fixační obal pro balení nové elektroniky, bílého zboží a mnoha dalších křehkých, či citlivých výrobků. Zdravotní nezávadnost pěnového polystyrenu dokazuje i to, že je používán jako obalový materiál pro potraviny. Od nádob přenosných chladniček až po bedny pro dopravu ryb a zeleniny – to ukazuje na rozsah možnosti použití této hmoty.

Pěnový polystyren neuvolňuje při požáru o nic větší množství škodlivých látek než řada ostatních běžně používaných stavebních materiálů organického původu.
Především je známo, že při hoření přírodních i synteticky vyráběných materiálů vznikají látky s určitými škodlivými účinky. Provedené pokusy ukazují, že pěnový polystyren nemá v tomto směru žádné výjimečné postavení. Při hoření polystyrenu vzniká téměř výhradně kysličník uhelnatý, a to v tak nízkých koncentracích, že krysy vystavené působení těchto zplodin hoření v celé řadě pokusů přežily, zatímco při stejných pokusech při hoření dřeva zahynuly. Alternativní izolační látky – jako korek a vlákna ze dřeva – mají ve zplodinách hoření podstatně větší koncentrace CO než polystyren. To platí také pro téměř všechny bytové zařizovací předměty – nábytek, záclony i koberce. Nebezpečí požáru izolací z pěnového polystyrenu snižuje i to, že v České republice dodávají členové Sdružení do stavebnictví pěnový polystyren pouze ve samozhášivé úpravě.

Nejprve je třeba si uvědomit, že například stěnami dochází pouze k cca 4 % výměně vzduchu a tím i vlhkosti. Většinu vlhkosti je třeba odvést (vyvětrat) jiným způsobem (okna, komíny, digestoře apod.) Pokud by se tato 4% hodnota snížila například na 2 %, nepředstavuje to pro klima běžného domu žádný problém. Z tohoto důvodu po celém světě bezproblémově fungují milióny dřevostaveb, kde je parozábrana součástí stěnové konstrukce.

Pro konstrukce větrané je příznivější nízký faktor m tepelné izolace, naopak pro konstrukce nevětrané (jednoplášťové střechy, kontaktní fasádní zateplovací systémy) je vysoká paropropustnost (nízké m) méně příznivá, protože nad tepelnou izolací bývá zpravidla materiál s výrazně vyšším difuzním odporem (stěrky a omítkoviny, hydroizolace). Tyto materiály rychle pronikající vodní páru zadrží v chladné části konstrukce, a ta poté často ve zvýšené míře kondenzuje. Například pro jednoplášťové střechy je nejvýhodnější použít tepelně izolační materiál pro vodní páru co nejuzavřenější, vysoce difuzní materiály s nízkým m jsou z tohoto hlediska méně výhodné a vyžadují téměř vždy provedení kvalitních parozábran. EPS patří k materiálům se střední propustností pro vodní páru (faktor m= 20 – 50) a je nejvíce používán v nevětraných konstrukcích, jako jsou vnější kontaktní zateplovací systémy a jednoplášťové ploché střechy.