Polystyren jako jeden z nejstarších druhů plastů má stále velký ekonomický význam. První výroba standardního typu pro všeobecné použití /GPPS/ byla zahájena v roce 1930 v Německu.

www.prumyslovaekologie.cz

  • 07.05.2019
  • František Vörös, konzultant Sdružení EPS ČR

K jeho modifikaci přídavkem kaučuku na houževnatý/rázuvzdorný/ HIPS a na pěnový polystyren vytlačováním /XPS desky/ došlo ve 40-tých letech. Počátkem následného desetiletí se objevil na německém trhu expandovatelný polystyren /EPS/, ze kterého se procesem předpěňování a vypěňování začaly vyrábět tvarovky pro obaly a izolační desky.

Později se začaly vyrábět vytlačováním pěnové polystyrenové folie o tloušťce 1-4 mm, které po vytvarování slouží jako podnosy nebo krabičky na jídlo. Celá tato polystyrenová rodina užívává pro recyklaci po skončení životnosti recyklační trojúhelník s číslicí 6.

O to více udivuje, že někdy i v odborném tisku, avšak bohužel i na webu německého Ministerstva životního prostředí, se objevují nesprávná tvrzení o nerecyklovatelnosti polystyrenu /více na tomto webu z 14.1.2019 v pojednání „Německý úřední šiml falešně zařehtal k recyklovatelnosti pěnového polystyrenu“/. Proti jejich tvrzení se ohradila německá plastikářská asociace IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen mj. i argumentem o současném 50 % podílu recyklovaného EPS z obalových odpadů.

EPS totiž patří mezi nejsnáze recyklovatelné plasty, buď se jako drť přidává do betonu,cihel, keramiky, nebo se může přidávat do tvarovek a desek u výrobců nebo se dá mechanicky recyklovat extruzí na standardní polystyren.

V roce 2017 se v Evropě mechanicky zrecyklovalo 138 tis. tun EPS ze stavebních aplikací, což je 26 % podíl z celkového množství EPS odpadů. Při instalaci EPS na stavbách vzniklo 40 tis. tun EPS odpadů, většinou ve formě odřezků, při demolicích dalších 98 tis. tun. Recyklováno bylo pouze 8,6 % odpadů, téměř třetina skončila na skládkách.

Ze statě „Dobrovolný závazek výrobců expandovatelného polystyrenu /EPS/ a jeho zpracovatelů v rámci asociace EUMEPS“, publikované na tomto webu 21.11.2018, vyplývá, že do roku 2025 by se mělo využít 80 % odpadních EPS izolací z realizace výstavby a renovací a 27 % z demolic. Právě na poslední segment je zaměřena technologie PolystyreneLoop.

Odhaduje se, že v budovách EU je zabudováno 2 milionů tun EPS desek s HBCDD, jejichž životnost je min. 50 let. V ČR lze očekávat vyšší výskyt těchto odpadů po roce 2040.

Od šedesátých let se v EPS izolačních deskách používá retardér hoření hexabromcyklododekan (HBCDD). Po mnoho let to bylo nejlepší řešení pro zajištění bezpečnosti v případě požáru a pro splnění národních protipožárních předpisů. HBCDD byl v roce 2016 celosvětově zařazen na listinu persistentních organických polutantů /POP/, s tím, že pro stavební aplikace byla udělena výjimka do roku 2019.

V Evropě se podařilo výrobcům EPS realizovat náhradu novým schváleným retardérem hoření na polymerní bázi – více v tomto článku z 25.4.1019. Od 21.8.2015 se již v EU EPS s HBCDD nevyrábí.

Miliony tun EPS odpadů s HBCDD z dříve zateplených budov bude nebude možno recyklovat, ani skládkovat. Jediná možnost využití těchto odpadů je energetické využití nebo nově i fyzikálně-chemická recyklace v rámci iniciativy PolyStyreneLoop – viz logo

Tato technologie byla zahrnutá do Basilejské úmluvy UNEP jako nejlepší dostupná recyklační technologie pro nakládání s odpadem obsahujícím HBCDD. Demonstrační závod se schopností zpracovávat 3 miliony kg EPS za rok by měl zahájit výrobu v roce 2019.

Je financován mnoha společnostmi z celého řetězce EPS a XPS a je podpořen evropským grantem LIFE. Úkolem projektu je prokázat technickou, ekonomickou a environmentální životaschopnost recyklačního procesu a přispět k realizaci tohoto procesu v dalších závodech v zemích EU.

Historie procesu začíná v září 2016, kdy se sešli zástupci 22 subjektů v nizozemském Terneuzenu k posouzení možnosti realizace patentovaného ekologického způsobu využití odpadních EPS a XPS s HBCDD aplikací německé technologie CreaSolv, rozpracovanou Fraunhofer-Institutem.

Jedná se o fyzikálně-chemickou recyklaci založenou na rozpouštění EPS nebo XPS a odstranění HDCDD. Demonstrační zařízení bude schopné produkovat min. 2100 tun standardního PS a 43 tun bromu ročně. Schéma procesu je patrné z obrázku – zdroj PolysyreneLoop.

Oficiálně bylo založeno mezinárodní družstvo s 56 členy, které financuje výstavbu demonstrační jednotky PolyStyreneLoop. K podpisu dokumentu došlo 6.11.2017 v Amsterodamu. Projekt je podporován úvěrem od banky Rabo ve výši 4,5 milionu Euro a obdržel grant ve výši 2,1 milionu Euro v rámci programu LIFE.

Do rozpočtu přispívá 56 společností ze 13 zemí počínaje majiteli know-how, basic inženýringu, výrobci bromovaných retardérů hoření, výrobci perliček EPS a XPS desek, zpracovateli EPS perliček na izolační desky, přes průmyslové asociace a aplikátory EPS ve stavebnictví a dále organizace zabývající se sběrem EPS odpadů a dodavatelé příslušných zařízení.

Jejich členské příspěvky do družstva jsou odstupňované a pohybují se v rozmezí 12 až 100 tisíc Euro. Společenství zve ke spoluúčasti i další zájemce – podmínky jsou uvedeny na www.polystyreneloop.org , kde lze nalézt i tiskové zprávy z pravidelných zasedání.

V květnu 2018 oznamují, že členská základna se zvýšila na 60 ze 14 zemí s celkovým příspěvkem 2,2 milionu Euro. Realizace projektu byla zahájena s tím, že rozpočet se poněkud zvýšil proti původním předpokladům. Bylo to způsobeno zapojením XPS desek, kde se používá jiné nadouvadlo a šedých EPS desek s grafitem. V procesu bude nutno omezit procenta nečistot z demolic na max. 10 %.

Na posledním zasedání v dubnu 2019 bylo provedeno slavností přijetí a podpis 3 nových členů – Sdružení EPS ČR , španělského Sdružení EPS a německého recyklátora EPS – GWG. Na fotografii předseda Sdružení EPS ČR ing. Pavel Zemene, PhDr po podpisu na čestnou listinu členů družstva. Zdroj: PolystyreneLoop