Kvalita EPS

Kvalita EPS2019-05-15T09:51:50+00:00

Členové Sdružení EPS ČR jsou zárukou kvality

Výrobci desek z pěnového polystyrenu společně v rámci Sdružení EPS ČR financují projekt, jehož cílem je zajistit vysokou kvalitu jejich výrobků. Jedná se o pravidelný monitoring kvality výrobků na trhu a audit systému řízení kvality ve vlastní výrobě. Výsledkem je oprávnění užívat logo kvality na svých výrobcích.

Značka kvality

Nezávislé kontroly, prováděné zkušebnami TAZÚS, VUPS a CSI, opakovaně potvrzují vysokou kvalitu výrobků od členů Sdružení EPS ČR. Ti kvalitu garantují také pravidelnými audity systému řízení kvality ve vlastní výrobě. Tyto audity jsou prováděny dvakrát ročně nezávislou autorizovanou osobou. V případě splnění všech výše uvedených kontrol je takovému členu Sdružení EPS ČR umožněno používat na svých výrobcích logo kvality, které je ochrannou známkou Sdružení EPS ČR.

Informace o projektu Monitoring kvality

Projekt Monitoring kvality EPS byl zahájen v roce 2007, kdy se členové Sdružení EPS ČR rozhodli aktivně se podílet na zajištění kvality polystyrenu na českém trhu. Sdružení se podařilo získat již na začátku podporu evropské asociace pro pěnový polystyren EUMEPS, jejíž členové mají s podobným projektem zkušenosti z dalších evropských zemí.

Cílem projektu je nejen monitoring a následné zajištění kvality EPS, ale také nastolení rovných podmínek pro všechny subjekty zabývající se výrobou, prodejem či aplikací pěnového polystyrenu (EPS) na českém trhu. Následně mají být nastaveny takové mechanismy, které nebudou dovolovat prodej polystyrenu na českém trhu těm výrobcům, jejichž výrobky se neshodují s platnými normami a uvedenou deklarací.

Kontrola kvality polystyrénových výrobků podléhá u nás standardním nástrojům, konkrétně certifikačním procesům, periodickým zkouškám požadovaných normou ČSN EN 13 163 a definovaným vlastnostem v konstrukci dle normy ČSN EN 72 7221-2.

Kontroly jsou zaměřeny především na fasádní polystyren EPS 70 F, jehož podíl na trhu dosahuje 70% a sledovány jsou tyto vlastnosti:

  • Objemová hmotnost dle ČSN 1602

  • Napětí v tlaku při 10% deformaci dle ČSN EN 826

  • Pevnost v tahu kolmo k rovině dle ČSN EN 1607

  • Součinitel tepelné vodivosti dle ČSN 12667

Kontroly se však mohou dotknout jakéhokoli typu izolační desky z EPS, pokud si to vyžádají okolnosti. V případě podezření na nekvalitní výrobek z EPS, například při zateplování vašeho domu nebo při nákupu u prodejce stavebních materiálů, či přímo u výrobce, můžete oznámit tuto skutečnost na sekretariát sdružení a to požádá nezávislou zkušebnu o kontrolní odběr a proměření. V takovém případě je dobré zaslat přesnou adresu místa, kde je možné vzorek odebrat, fotografii originálně zabaleného balíku EPS a fotografii příbalového letáku (viz obrázek).

Aktuálně z monitoringu kvality

Projekt Monitoring kvality EPS vznikl v roce 2007 z iniciativy českého a slovenského Sdružení EPS. Prostřednictvím nezávislých certifikovaných zkušeben pomáhá odhalit výrobce prodávající nekvalitní fasádní polystyren, jehož vlastnosti neodpovídají českým a evropským normám.

Za první tři roky projektu proběhlo již 11 kol testování, ve kterých bylo zjištěno celkem 36 případů nedodržování norem. Na základě neodpovídajících výsledků testů byl od zahájení projektu vyloučen ze Sdružení EPS ČR jeden člen. Mezi výrobce, kteří dodávali na trh nekvalitní polystyren, patřily především zahraniční firmy. Pro usnadnění orientace zákazníků na trhu izolačních desek z pěnového polystyrenu se Sdružení EPS ČR rozhodlo zveřejňovat výsledky monitoringu kvality na svých internetových stránkách.

Zpočátku budou tyto výsledky uváděny anonymně. Členové sdružení mohou za nedodržování kvality zaplatit pokutu až 10.000,- EUR za každý jednotlivý případ. V případě, že by se některý z dodavatelů mimo sdružení opakovaně prohřešoval proti kvalitativním požadavkům, bude toto nahlášeno na ČOI, případně bude podána žaloba k soudu. Výrobce a distributor jsou informování o výsledcích jednotlivých kontrol a v případě nesouhlasu s výsledkem s mohou zaplatit provedení opakovaných měření odebraných vzorků.

Norma kvality EPS

Touto normou se zavádí řada typů desek z expandovaného polystyrenu (dále EPS), požadavky na jejich vlastnosti, označování a doporučené použití ve stavebnictví.

Jejím cílem je vytvořit v návaznosti na ČSN EN 13 163 přehlednou řadu vyráběných typů EPS s definovanýmiminimálními požadavky na technické a fyzikální vlastnosti, s vymezeným použitím v různých typech stavebních konstrukcí a jednoznačným označováním. Norma je závazná pro všechny členy Sdružení EPS ČR.

Soubory ke stažení

Webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies, potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě vašeho souhlasu také pro možný retargeting. Používáním těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas. Více informací Rozumím