V květnu 2010 Evropský parlament schválil novelu evropské směrnice o energetické náročnosti budov. Nová směrnice 2010/31/EU bude postupně zaváděna do legislativy všech členských zemí EU a od roku 2013 již bude závazná.

O co se jedná?

Evropská směrnice ukládá povinnost významně snížit energetickou náročnost budov v členských státech Evropské unie. Od roku 2020 proto budou mít všechny nově postavené budovy v EU téměř nulovou spotřebu energie. Požadavky jak na novostavby, tak na stávající zástavbu budou nabíhat postupně. Nejúčinnější formou, jak snížit energetickou náročnost, je přitom prevence v podobě snížení spotřeby energií na vytápění. Novela evropské směrnice tak přináší velké možnosti finančních úspor.

Jednotlivé kroky v implementaci EPBD II

Dle schváleného harmonogramu je nutné do 30. listopadu letošního roku předložit odborně projednaný návrh odpovídající české legislativě. Do poloviny roku 2012 pak nabude právní moci novela zákona č. 406/2000 sb., která ukládá splnění většiny povinností již od roku 2013. Od roku 2015 bude nutné vystavovat průkaz energetické náročnosti budovy nejen u velkých, ale i středně velkých budov pro veřejnost. V energetickém průkazu budovy budou zaneseny veškeré potřebné energetické údaje. Jedná se o obdobu energetických štítků spotřebičů. V roce 2019 pak budou muset být nové budovy veřejné správy konstruovány s téměř nulovou spotřebou energie. V poslední fázi, od roku 2021, se navíc nároky na téměř nulovou spotřebu energie týkat již všech nových budov.

Co konkrétně novela přinese?

Novela směrnice ukládá výrazně snížit spotřebu energie pro větší rozsah budov než dosud, povinnost se nově týká také všech větších rekonstrukcí budov bez ohledu na jejich velikost.

Plnění této základní povinnosti se dokládá tzv. průkazem energetické náročnosti budovy = štítek

Nově bude pro všechny prodávané či pronajímané budovy vyžadována povinnost prokázat jejich spotřebu energie energetickým štítkem.

Úspor může být dosaženo především zateplením obálky budovy a zpětným získáváním tepla při větrání (rekuperací), v návaznosti na to větším využitím obnovitelných zdrojů energie.

Nejjednodušší formou, jak snížit energetickou náročnost, je prevence v podobě zateplení.

Výsledkem bude až pětinásobné snížení spotřeby energie na vytápění proti stavu před deseti lety!!!

Úspory energií dosáhneme úspěšně zateplením budov, které je navíc přátelské vůči životnímu prostředí.

Ke stažení